2018_GDPR_RHETORIKA

2018_GDPR_VLAMO

  • Ondernemingsnr: 0563.535.257
  • IBAN: BE84 9731 8860 9359
  • Vlamo lidnr: WVL/0091

Als Koninklijke Harmonie Rhetorika Torhout vzw zijn wij, samen met koepelvereniging Vlamo vzw, mede verantwoordelijk voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onderstaande privacyverklaring vragen heeft of hierover contact wenst op te nemen, kan dit via het officiële adres van de muziekmaatschappij zoals neergelegd op de Griffie Rechtbank van Koophandel Gent afdeling Oostende dd. 14/06/2017:

KH Rhetorika Torhout vzw

T.a.v. Wim Verschelde

Putstraat 12, 8820 Torhout

E: voorzitter@rhetorikatorhout.be

 

Verwerking van bepaalde persoonsgegevens

Gegevens worden door KH Rhetorika vzw verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden:

  • registratie als lid, medewerker, sympathisant of sponsor
  • verzekering als lid of medewerker tijdens activiteit van de vereniging
  • versturen van ledentijdschrift, nieuwsbrieven en uitnodigingen

Hiervoor kan KH Rhetorika vzw de volgende persoonsgegevens vragen en opslaan:

  • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
  • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum
  • Andere : functie, instrument, anciënniteit, relatie tot de vereniging (sponsor, vrijwilliger, …)

KH Rhetorika vzw gebruikt de verzamelde gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden gevraagd.

Beeldmateriaal

Beelden genomen tijdens een activiteit van of georganiseerd door KH Rhetorika vzw kunnen worden gebruikt voor het ledenblad, de website en de facebookgroep en -pagina.

Verstrekking aan verwerkers

De verworven gegevens kunnen door KH Rhetorika vzw worden verstrekt aan verwerkers indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Dat is bijvoorbeeld het geval voor de verzekering.

Persoonsgegevens worden door KH Rhetorika vzw in geen geval doorgegeven aan derde partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst werd afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) worden door KH Rhetorika vzw steeds de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen.

Verstrekking aan derden

KH Rhetorika vzw zal de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is.

KH Rhetorika vzw kan evenwel persoonsgegevens delen met derden indien hiervoor toestemming werd gegeven. Elke persoon heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking.

Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan partijen van buiten de EU.

Bewaartermijn

KH Rhetorika vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze verstrekt zijn, met inachtneming van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Rechten m.b.t. de gegevens

Elkeen heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de aan KH Rhetorika vzw bezorgde persoonsgegevens. Cf. bovenvermelde contactgegevens van KH Rhetorika vzw.

Insgelijks kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door KH Rhetorika vzw of een van de verwerkers.

Elkeen heeft tevens het recht om de verstrekte gegevens door KH Rhetorika vzw te laten overdragen aan zichzelf, of in opdracht een gerechtigde andere partij. KH Rhetorika vzw behoudt zich in dat geval steeds het recht tot de vraag naar legitimatie voordat aan voornoemde verzoek gehoor kan worden verleend.

Klachten

Bij klacht(en) m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens vraagt KH Rhetorika vzw hierover direct contact op te nemen. Cf. bovenvermelde contactgegevens van KH Rhetorika vzw.

Elkeen heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, i.e. de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacystatement

KH Rhetorika vzw kan zijn privacystatement indien nodig wijzigen en/of updaten. Dit zal steeds op de website www.rhetorikatorhout.be worden aangekondigd.

Share